Faaliyet Raporu ?

Faaliyet raporu her yıl sonunda şirketlerin ticari, mali ve iktisadi durumunu, gelir-gider dengeleri ile yapılan işlemlerin özetini yönetime sunmak için hazırlanan yıllık rapora denir. Faaliyet raporu, ayrıca mevcut ve potansiyel iş ortakları ile menfaat sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmaktadır.

Yıllık Rapor

Yıllık rapor, çalışanlar tarafında ise bütün bir yıl boyunca ortaya konulan emeğin ve çabanın sonucunda elde edilen başarıya olan katkılarının kendileriyle paylaşıldığı bir faaliyet raporu olması dolayısı ile motivasyon ve sadakat sağlayıcıdır.

Faaliyet raporu ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkanları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirler açısından da yol göstericidir.

Bir başka deyişle, yıl bazındaki kar/zarar, büyüme/küçülme oranları, bütçe ve ekonomik dış kriterler göz önünde bulundurularak geleceğe dönük büyüme stratejisinin istatistiki veriler ışığında hazırlanır. Yıllık raporlar yönetim kuruluna sunulan dosyalardır. Kurum yöneticisi sorumluluğunda hazırlanan rapor, farklı herbir birimin faaliyetlerinin değerlendirilip, o birimlerinin verimliliklerinin de ele alındığı detaylara sahiptir. Ama faaliyet raporu her ne kadar kurum yöneticileri tarafından hazırlansa da yönetim kurulunun bu faaliyet raporundan sorumlu olduğu da yadsınamaz.

faaliyet raporu, yıllık rapor, faaliyet raporu örneği

Kapsadığı hesap dönemine ilişkin bilgileri, şirketin önümüzdeki dönemdeki hedeflerini ve bu hedefleri nasıl yerine getireceğinin ifade edildiği faaliyet raporu, kurumsal kimlik ve kurum kültürüne uygun içerikte mevzuatlarda belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Yönetim kurullarınca doğru olarak değerlendirilip kararlar alınabilmesi için Faaliyet raporunun öne çıkan özelliklerine göz atmak gerekirse:

 • Faaliyet raporları hazırlanış amacı dikkate alındığında stratejik mahiyette bir belge niteliğindedir.
 • Yönetimde hesap verilebilirliğin ve saydamlığın bir göstergesidir.
 • Faaliyet raporu, kurum yöneticisi ile birlikte birim yönetici ve çalışanlarının sorumluluklarının yerine getirilip getirilmediğinin yada ne ölçüde getirildiğinin de göstergesidir.
 • Faaliyet raporu, doğruluk ve tarafsızlık içinde hazırlanması gerekli bir belgedir. Doğruluk esasında ve tarafsızlık içerisinde hazırlanmadığında stratejik kararların yanlış verilmesine sebep olur ve kuruluşun ve çalışanların geleceğini zora sokar.

 • Faaliyetler üstü örtülmeksizin tam bir bir açıklıkla ve faaliyeti bütünüyle ortaya koyacak detayda açıklanmalıdır. Böyle hazırlandığında Faaliyet Raporu,  kendisinden beklenen faydanın elde edilmesine imkan verir.
 • Raporlanan faaliyetler bütün yönleriyle istatiksel veri sonuçları ile tutarlılık içerisinde olmalıdır. Aksi takdirde  Faaliyet Raporunun gerçeği yansıtma durumu hakkında kuşku yaratır.
 • Belirlenen yılı kapsamalı ve bir yıllık rapor olarak hazırlanmalıdır.
faaliyet raporu, yıllık rapor, faaliyet raporu örneği

Faaliyet Raporlarında Mutlaka Bulunması Gereken Bilgiler

Her ne kadar mevzuatlar kapsamında hazırlansa da kurumsal kültüre ve kimliğe bağlı olarak her bir kurum, kuruluş için farklılıklar arz eder. Ama bunlardan bağımsız olarak yıllık faaliyet raporunda genelde bulunması gerekli bölümler aşağıda açıklanmış olup mevzuatlarda detaylarına ulaşmak mümkündür.

1- Genel bilgiler,

2- Yönetim organı ve üst düzey yöneticilerine sağlanan mali haklar,

3- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,

4- Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler,

5- Finansal durum,

6- Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,

7- Diğer hususlar

Faaliyet Raporu Hazırlamanın Faydaları Nelerdir?

 • Şirketin hak sahipleri (yatırımcılar, tedarikçiler, çalışanlar v.b.) ile şirket arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine olanak sağlar.
 • Şirketin sermaye piyasasında tanınmasına sebep olur, yeni fonlar temin etme güç ve yeteneğini artırır.
 • Şirketin hisselerinin değer kazanmasını sağlar, şirketle ilgili yeni fırsatların oluşmasına imkan verir, şirketin büyümesine olanak sağlar.
 • Düzenleyici kuruluşlarla uyumu ve etkili iletişimi temin eder.
 • Sermaye piyasasında hisse senetlerinin firma gerçekliği ile örtüştüğünü göstererek güven sağlar.
 • Yatırımcı çekmeye vesile olur, yatırımcılara gerçek beklentiler konusunda doğru bilgi verilmesine olanak tanır.
 • Şirketin kurumsallığının göstergesi olarak herkesçe bilinir olmasına imkan verir.

Tasarım ajansımız kurumsal şirketlerin faaliyet raporu hazırlama işini üstlenir ve gelen veriler doğrultusunda modern ve anlaşılır bir dil ile kurumsal kimliğe uygun yıllık rapor tasarımı hazırlar. Ajansımız ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.